Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Lượt xem: 10298

I. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Nhà trường:

II. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành: 

1. Ngành Quản trị kinh doanh:

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 01/NQ-HĐKĐCLGD ngày 08/1/2020

– Quyết định: 24/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

2. Ngành Kế toán:

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 02/NQ-HĐKĐCLGD ngày 08/1/2020

– Quyết định: 25/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 03/NQ-HĐKĐCLGD ngày 08/1/2020

– Quyết định: 26/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

4. Ngành Công nghệ Thực phẩm:

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 08/NQ-HĐKĐCLGD ngày 10/3/2020

– Quyết định: 38/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

5. Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 09/NQ-HĐKĐCLGD ngày 10/3/2020

– Quyết định: 39/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 10/NQ-HĐKĐCLGD ngày 10/3/2020

– Quyết định: 40/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

7. Ngành Công nghệ thông tin

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 17/NQ-HĐKĐCLGD ngày 01/9/2020

– Quyết định: 116/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

8. Ngành Công nghệ dệt, may

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 17/NQ-HĐKĐCLGD ngày 01/9/2020

– Quyết định: 117/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

9. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 17/NQ-HĐKĐCLGD ngày 01/9/2020

– Quyết định: 118/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 09/NQ-HĐKĐCLGD ngày 04/4/2022

– Quyết định: 187/QĐ-KĐCLGD ngày 26/05/2022

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

11. Ngành Kinh doanh thương mại

– Nghị quyết của HĐ KĐCLGD: 08/NQ-HĐKĐCLGD ngày 04/4/2022

– Quyết định: 186/QĐ-KĐCLGD ngày 26/05/2022

– Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tin tức liên quan