Thông tin việc làm

Lượt xem: 12217

Văn bản quy định:

– Văn bản số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

– Văn bản số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc khảo sát công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Thông tin việc làm:

Khảo sát việc làm sau tốt nghiệp:

Năm 2024:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage.

Năm 2023:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage.

Năm 2022:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage.

Năm 2021:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage.

Năm 2020:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage.

Năm 2019:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage. 

Năm 2018:

– Thông báo triển khai khảo sát việc làm;

– Mẫu phiếu khảo sát;

– Khảo sát online trên hệ thống phần mềm quản lý Nhà trường https://sinhvien.uneti.edu.vn;

– Khảo sát online Google form;

– Khảo sát online qua Fanpage. 

Báo cáo tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp:

Năm 2022:

– Công văn báo cáo tình hình việc làm năm 2022;

– Phụ lục 1: Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

– Phụ lục 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2022;

– Phụ lục 3: Danh sách sinh viên phản hồi năm 2022.

Năm 2021:

– Công văn báo cáo tình hình việc làm năm 2021;

– Phụ lục 1: Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

– Phụ lục 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2021;

– Phụ lục 3: Danh sách sinh viên phản hồi năm 2021.

Năm 2020:

– Công văn báo cáo tình hình việc làm năm 2020;

– Phụ lục 1: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020;

– Phụ lục 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020;

– Phụ lục 3: Danh sách sinh viên phản hồi năm 2020.

Tin tức liên quan