Sứ mạng, tầm nhìn phát triển và giá trị cốt lõi

Lượt xem: 10651

Sứ mạng:

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn:

Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước.

Giá trị cốt lõi:

– Phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, hiệu quả, luôn tự đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Lấy mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng;

– Chất lượng, hiệu quả là mục tiêu hướng tới;

– Đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội là phương châm hành động.

Tin tức liên quan