Công đoàn

Công đoàn cơ sở Hà Nội

Th.S Nguyễn Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội

 Email: nntoan@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HÀ NỘI

Nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Toản

Chủ tịch công đoàn

 

2

Phạm Thị Thu Hoài

Phó chủ tịch công đoàn

 

3

Nguyễn Hữu Quang

Uỷ ban kiểm tra

 

4

Trần Trọng Thân

Uỷ viên

 

5

Phạm Văn Học

Uỷ viên

 

6

Hoàng Thị Minh Lý

Uỷ viên

 

7

Vũ Sinh Lương

Uỷ viên

 

8

Nguyễn Tiến Mạnh

Uỷ viên

 

9

Phạm Ngọc Sâm

Uỷ viên

 

10

Ngô Thị Mai

Uỷ viên

 

11

Phạm Thị Ngoan

Uỷ viên

 

.

Công đoàn cơ sở Nam Định

Th.S Vũ Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định

 Email: VttHuyen@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NAM ĐỊNH

Nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Thu Huyền

Chủ tịch công đoàn

 

2

Phạm Thị Thư

Phó chủ tịch công đoàn

 

3

Vũ Văn Đốc

Ủy viên thường vụ

 

4

Trần Văn Tài

Ủy viên

Chủ nhiệm UBKT 

5

Trần Ngọc Ban

Ủy viên

 

6

Mai Thị Lụa

Ủy viên

 Trưởng ban Nữ công

7

Phạm Cao Cường

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị Thu Hường

Ủy viên

 

10

Đỗ Anh Tuấn

Ủy viên

 

11

Đào Anh Tuấn

Ủy viên