Ban Giám hiệu

TS Trần Hoàng Long

Hiệu trưởng Nhà trường

Email: thlong@uneti.edu.vn

NGƯT. TS Trần Đức Cân

Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng và cơ sở vật chất

Email: tdcan@uneti.edu.vn

TS Nguyễn Ngọc Khương

Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức cán bộ và học sinh sinh viên

Email: nnkhuong@uneti.edu.vn