Đoàn TN – Hội SV

Đoàn Thanh niên

1. Quá trình hình thành và phát triển: Cùng với sự phát triển của Nhà trường, trải qua 31 nhiệm kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang phát triển rất mạnh về số lượng cũng như chất lượng các hoạt động phong trào […]

Hội Sinh viên

1. Quá trình hình thành và phát triển: Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống […]