Chế độ chính sách

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 VÀ KHÓA 16 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HTHT KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 VÀ KHÓA 16 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HTHT KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khắn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kì II năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khắn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kì II năm học 2020 – 2021

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2 năm học 2020-2021

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1 năm học 2020 – 2021

danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi...

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, lũ lụt