Trung tâm

Trung tâm thư viện

1. Quá trình hình thành và phát triển: Quá trình hình thành và phát triển của Thư viện gắn liền với thành tích hơn 65 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, tiền thân là một Tổ trực thuộc phòng Đào tạo Để theo kịp với xu thế phát triển chung của thời đại, […]

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

1. Quá trình hình thành và phát triển: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1917/QĐ-BCN ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Trung tâm là […]

Trung tâm Hợp tác quốc tế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Lịch sử hình thành và phát triển: Trung tâm Hợp tác quốc tế tiền thân là Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập theo quyết định số 25/1999/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ […]

Trung tâm Quản lý xây dựng và dịch vụ

1- Cơ cấu tổ chức: Ban quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ  phòng Hành chính quản trị. Cơ cấu tổ chức của đơn vị […]