Trung tâm Quản lý xây dựng và dịch vụ

Lượt xem: 642

1- Cơ cấu tổ chức:

Ban quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ  phòng Hành chính quản trị.

Cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm:

1.1.Lãnh đạo đơn vị:

– Kỹ sư xây dựng Lê Thanh Tùng – Giám đốc

– Ths. Vũ Sinh Lương – Phó giám đốc

12. Đội ngũ chuyên viên công tác tại Phòng:

– Cử nhân Đào Đình Hoàng – Chuyên viên

– Kỹ sư Vũ Đức Ngọc Sơn – Chuyên viên

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng Ban Quản lý xây dựng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất,   bao gồm các công việc quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý xây dựng là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) và các cán bộ nghiệp vụ.

Trưởng ban và Phó Trưởng ban, Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và quy định của nhà trường.

Việc sáp nhập hoặc giải thể Ban Quản lý xây dựng do Hiệu trưởng nhà trường quyết định trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a)   Ban Quản lý xây dựng giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư; tổ chức thực hiện các công tác giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc, khảo sát xây dựng (nếu có)…;

b)   Làm đầu mối xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu  phát triển các dự án bằng các nguồn vốn khác nhau, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

c)   Tìm kiếm, khai thác cơ hội lập dự án, hỗ trợ các đơn vị trong trường xây dựng các dự án và xúc tiến đầu tư;

d)   Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị trực thuôc Trường để quản lý thực hiện các Dự án dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án về cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất …;

e)   Chủ trì tổ chức đấu thầu hay tuyển chọn nhà thầu theo các qui định, tuyển chọn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các quy định hiện hành;

g)   Theo dõi giám sát thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng của các dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm, thiết bị theo các văn bản hướng dẫn hiện hành;

h)   Theo dõi và thực hiện các thủ tục: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các đầu việc của từng dự án từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đến khi kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng;

i)   Theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành;

k)   Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án, bảo trì, bảo hành, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định;

l)   Chủ trì thực hiện và phối hợp với các đơn vị lập các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

m)   Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các dự án, công trình xây dựng cơ bản;

n)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Quy mô và năng lực hoạt động

Cùng với sự phát triển của Nhà trường trong những năm qua, Ban Quản lý xây dựng đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều dự án đầu tư, xây dựng phát triển Nhà trường

4. Truyền thống và kết quả đạt được

Ban Quản lý xây dựng tiền thân là Tổ xây dựng cơ bản thuộc Phòng Hành chính quản trị đã và đang ngày càng phát triển và đã khẳng định được vai trò của mình, làm cầu nối phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản của Nhà trường với các đơn vị liên quan. Sự phát triển của Ban Quản lý xây dựng gắn liền với thành tích 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. Tất cả cán bộ, nhân viên của phòng luôn luôn thể hiện đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao.

5. Định hướng phát triển

Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong những năm tới Ban Quản lý xây dựng sẽ phấn đấu hoàn thiện về cơ cấu tổ chức cũng như nhân lực theo hướng:

– Phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu để phát huy cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ trong đơn vị,

– Tăng cường công tác tự học tập, bồi dưỡng để phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi cán bộ trong đơn vị,

– Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường có nhiều phương pháp quản lý dự án ngày càng tốt hơn

6. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý xây dựng – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

Địa chỉ: Tầng 9 – Số 456 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan