Web các đơn vị Uneti

Lượt xem: 29221

Danh sách các website của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

 

STT

Tên đơn vị

Tên miền

Tình trạng website

1

Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ( english )

http:// english.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

2

Phòng đào tạo

http://sinhvien.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

3

Phòng Quản lý khoa học

http://quanlykhoahoc.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

4

Phòng Thanh tra & ĐBCL

http://dbcl.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

5

Phòng Hành chính quản trị

http://hcqt.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

6

Phòng Tài chính kế toán

http://hcqt.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

7

Phòng Tổ chức cán bộ

http://tccb.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

8

Phòng Công tác sinh viên

http://ctsv.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

9

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

http://tuyensinh.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

10

Trung tâm Khảo thí

http://khaothi.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

11

Trung tâm Hợp tác quốc tế

https://hoptacquocte.uneti.edu.vn/vi/

Đang hoạt động

12

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

http://thvnn.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

13

Trung tâm CNSH&VSATTP

http://cenbifost.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

14

Tạp chí Khoa học Công nghệ

http://uneti.edu.vn/tap-chi-khcn.html

Đang hoạt động

15

Ban quản lý xây dựng

http:// qlxd.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

16

Khoa Dệt may & Thời trang

http://khoadmtt.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

17

Khoa Công nghệ thực phẩm

http://khoacntp. uneti.edu.vn

Đang hoạt động

18

Khoa Kinh tế cơ sở

http:// ktcs.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

19

Khoa Kế toán Kiểm toán

https://khoaketoankiemtoan.uneti.edu.vn/

Đang hoạt động

20

Khoa Quản trị và Marketing

http://f2m.uneti.edu.vn/

Đang hoạt động

21

Khoa Tài chính – Ngân hàng

http:// khoatcnh.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

22

Khoa Điện tử

http:// khoadientu.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

23

Khoa Điện

http://khoadien.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

24

Khoa Cơ khí

http://khoacokhi.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

25

Khoa Công nghệ thông tin

http:// khoacntt.uneti.edu.vn

Đang hoạt động

26

Khoa Khoa học cơ bản

http://khcb. uneti.edu.vn

Đang xây dựng

27

Khoa Ngoại ngữ

http:// ngoaingu.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

28

Khoa Lý luận chính trị

http:// llct.uneti.edu.vn

Đang xây dựng

29

Khoa GDTC

http://gdqp. uneti.edu.vn

Đang xây dựng

30

Trung tâm GDQPAN

https://ttgdqpan.uneti.edu.vn/

Đang hoạt động

31

Trung tâm thư viện

https://lib.uneti.edu.vn/

Đang hoạt động

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan