Ba công khai

Báo cáo Ba công khai năm 2024

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2023-2024 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2023

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2022-2023 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2022-2023 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2022

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2021-2022 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2021

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020-2021 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2020

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2019-2020 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2019

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng […]

Báo cáo Ba công khai năm 2018

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế: 1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017-2018 1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017-2018 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào […]

Báo cáo Ba công khai năm 2017

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2017 (xem chi tiết và download) Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download) Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download) Thông báo số 3: Công […]

Báo cáo Ba công khai năm 2016

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2016 (xem chi tiết và download) Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download) Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download) Thông […]