Hội cựu chiến binh

1. Quá trình hình thành và phát triển: Hội CCB Nhà trường được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2005

2. Những thành tích đã đạt được: Thường xuyên là đơn vị tiên tiến, năm 2010, 2015,2019 là đơn vị xuất săc

3. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Hội CCB Nhà trường:

Chủ tịch hội CCB: Trần Xuân Hà

Email: Txha@uneti.edu.vn

Điện thoại: 0913.537.137

– Cán bộ, giảng viên tham gia Hội CCB Nhà trường có 21 đồng chí

 DANH SÁCH BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Xuân Hà

Chủ tịch hội CCB

 

2

Phạm Văn Học

Phó chủ tịch

Kiêm ủy ban kiểm tra 

3

Đào Thanh Sơn

Ủy viên

 

4

Đào Văn Đường

Ủy viên

 

5

Nguyễn Ngọc Hữu

Ủy viên

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng: Tuyên truyền hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thế hệ trẻ, qua đó nêu cao truyền thống yêu nước nồng nàn của Dân tộc Việt Nam. Đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chống diễn biến hòa bình. Xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc, xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn trong công việc.

– Nhiệm vụ và quyền hạn: Theo điều lệ CCBVN

5. Quy mô và năng lực hoạt động: Hiện nay, Hội CCB nhà trường có 21 hội viên, đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, kết hợp cùng các tổ chức trong Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

6. Định hướng phát triển: Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần và trình độ lý luận chính trị của hội viên, qua đó tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp anh bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng xã hội Việt Nam.

7. Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở Hà Nội: Phó chủ tịch Hội CCB, Đ/C Phạm Văn Học.

Cơ sở Nam Định: Chủ tịch Đ/c Trần Xuân Hà.

– Email: Txha@uneti.edu.vn

– Điện thoại: Đồng chí Trần Xuân Hà: 0913.537.137 .