Kỷ luật

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp,...

THÔNG BÁO

V/v nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022
chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

THÔNG BÁO

V/v nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện

kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021