Học bổng, Học phí

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Thông báo về kế hoạch triển khai thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về kế hoạch triển khai thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp Học bổng Hỗ trơ học tập học kì 2 năm học 2023 – 2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp Học bổng Hỗ trơ học tập học kì 2 năm học 2023 – 2024

Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Thông báo về việc nhắc Sinh viên kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp...

Thông báo về việc nhắc Sinh viên kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo Kế hoạch tổ chức chương trình trao học bổng “Thắp sáng tương lai” 2023 và Ngày hội WorldClass “Bộ kỹ...

THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức chương trình trao học bổng “Thắp sáng tương lai” 2023 và
Ngày hội WorldClass “Bộ kỹ năng cần thiết cho tương lai nghề nghiệp”

Thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu sinh viên nhận học bổng Thắp sáng tương lai

Thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu sinh viên nhận học bổng Thắp sáng tương lai

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 17 của Bộ Giáo dục...

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thu/nộp học phí đối với Học viên các lớp Cao học khóa 5; Học phí, BHYT và...

V/v triển khai kế hoạch thu/nộp học phí đối với Học viên các lớp Cao học khóa 5;
Học phí, BHYT và các khoản kinh phí khác có liên quan đối với Sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy khóa 14, khóa 15 và khóa 16
Học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp học bổng HTHT học kì I năm học 2023-2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp học bổng HTHT học kì I năm học 2023-2024

Thông báo sinh viên kiểm tra đối chiếu thông tin đủ điều kiện xét học bổng kỳ II 22-23 (có cập nhật bổ sung mới)

Thông báo sinh viên kiểm tra đối chiêu thông tin đủ điều kiện xét học bổng kỳ II 22-23 (có cập nhật bổ sung mới)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 VÀ KHÓA 16 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HTHT KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 VÀ KHÓA 16 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HTHT KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

THÔNG BÁO

V/v nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện

kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp học phí học...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023