Ngày hội việc làm 2024

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Thư mời hội chợ việc làm 2024

Thư mời hội chợ việc làm 2024

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI 2024” TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2023

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI 2024” TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2023

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2024”!

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2023”!

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và triển khai hoạt động hợp tác doanh nghiệp –...

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và triển khai hoạt động hợp tác doanh nghiệp – Uneti năm 2024”