Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Lượt xem: 7811

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được điều chuyển chức năng nhiệm vụ và đổi tên theo quyết định số 666 ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tiền thân của Phòng là Trung tâm Khảo thí và bộ phận Đảm bảo chất lượng của phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

2. Những thành tích đã đạt được:

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th.S Phạm Thị Minh Hoa

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

ptmhoa@uneti.edu.vn

0912443507

2

Th.S Dương Thế Việt

Phó trưởng phòng

dtviet@uneti.edu.vn

0974307177

3

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

natuan@uneti.edu.vn

 

– Cán bộ, giảng viên tại đơn vị:

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Th.S Phạm Hữu Mỹ Dục

0915363268

2

Th.S Phan Trọng Đức

0904511223

3

Th.S Lưu Thị Mai Lan

0934596179

4

Th.S Trần Thị Thanh Hương

0915341854

5

CN Vũ Minh Đức

0912842302

6

CN Đặng Thị Phượng

0975799097

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

+ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

+ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức công tác khảo thí, công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức thực hiện công tác khảo thí các kỳ thi của trường;

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong nhà trường;

Phối hợp với các khoa, bộ môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của các ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo;

Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức triển khai xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các bậc, các hệ đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành/chuyên ngành đào tạo;

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức thi, tổ chức tiếp nhận giải quyết các khiếu nại, các yêu cầu phúc khảo của người học;

Tổ chức thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu điểm thi và báo cáo theo yêu cầu của nhà trường về kết quả thực hiện công tác khảo thí.

b. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường;

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Nhà trường;

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xây dựng qui trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá;

Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trong Nhà tường;

Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Nhà trường;

Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:….

6. Định hướng phát triển:….

7. Địa chỉ liên hệ:

– Cơ sở Hà Nội: Tầng 5 HA11 khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

– Cơ sở Nam Định: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, tầng 2 nhà NA2 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

– Email: phongqlcl@uneti.edu.vn

 

 

Tin tức liên quan