Phòng Thanh tra – Pháp chế

Lượt xem: 995

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 21 tháng 12 năm 2007 Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định số 248/QĐ-ĐHKTKTCN về việc thành lập phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Tháng 5/2014 xuất phát từ yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn Nhà trường đã kiện toàn phòng với tên gọi mới phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng. Ngày 02 tháng 12 năm 2019 Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định số 666/QĐ-ĐHKTKTCN về việc đổi tên thành Phòng Thanh tra – Pháp chế

2. Những thành tích đã đạt được:

Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm; 2015, 2016, 2017, 2018

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th. S Đoàn Văn Đại

Trưởng phòng

dvdai@uneti.edu.vn

0932299222

– Cán bộ, giảng viên tại đơn vị:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th.S Phạm Thị Huệ Anh

Chuyên viên chính

pthanh@uneti.edu.vn

0912535733

2

Th.S Nguyễn Hải Đức

Chuyên viên

nhduc@uneti.edu.vn

0915735946

3

Th.S Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên

ntttrang@uneti.edu.vn

0946832626

4

Th. S Phạm Thị Thanh Loan

Chuyên viên

pttloan@uneti.edu.vn

0944397588

5

Đinh Anh Minh

Chuyên viên

daminh@uneti.edu.vn

0949299985

6

Trần Thị Hoàng Tú

Chuyên viên

tthtu@uneti.edu.vn

0941265583

7

Nguyễn Thị Phương Thu

Chuyên viên

ntpthu@uneti.edu.vn

0915191611

8

Th.S Nguyễn Thị Diệu Hiền

Giáo viên

ntdhien@uneti.edu.vn

0948135712

9

Đặng Thị Diệu Hiền

Giáo viên

hiendtt@uneti.edu.vn

0982597227

Chi bộ đảng: Chi bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế 

Bí thư: Th. S Đoàn Văn Đại

Công đoàn: Tổ Công đoàn phòng Thanh tra – Pháp chế trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

Phòng Thanh tra – Pháp chế là đơn vị thanh tra nội bộ, tham mưu, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường, để kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị tổ chức cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng của trường theo quy định của pháp luật.

Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường trên cơ sở các quy định của pháp luật; tư vấn cho Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực được giao theo quy định của Nhà trường và pháp luật; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản liên quan đến công tác pháp chế, kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được Hiệu trưởng giao.

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệm vụ thanh tra:

a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về giáo dục đào tạo trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục, đào tạo; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Bộ, ngành cũng như của Nhà trường;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc trường thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

d) Tổ chức thanh tra các kỳ thi; thi kết thúc học phần, thi cấp các văn bằng chứng chỉ thuộc quyền quản lý của Nhà trường.

đ) Phối hợp với phòng chức năng tiếp thu ý kiến phản hồi của người học về các thông tin về phương pháp, nội dung, phong cách giảng dạy của giảng viên để báo cáo với Hiệu trưởng;

e) Hàng tháng tổng hợp nội dung vi phạm của cán bộ giảng viên trong việc chấp hành quy chế giảng dạy để thông báo cho phòng tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình hội đồng xét thu nhập tăng thêm;

f) Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giảng dạy, quản lý và phục vụ người học;

g) Phối hợp vơi các phòng chức năng, khoa, các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng Nhà trường đề ra các biện pháp thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, quy định về thi, kiểm tra theo quy định hiện hành;

h) Đầu mối thực hiện tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của của CBVC, người học thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường giải quyết theo quy định của pháp luật về phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục;

i) Định kỳ đánh giá tổng kết công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra với Hiệu trưởng vào cuối năm, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra vào đầu năm học;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ pháp chế:

a) Công tác xây dựng văn bản

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Trường;

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế theo từng năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt; chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các quy định, quy chế, đề án, các loại hợp đồng và các văn bản liên quan đến công tác pháp chế theo sự phân công của Hiệu trưởng;

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trực thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

Thẩm định văn bản; quy định, quy chế nội bộ trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành, báo cáo công tác thẩm định văn bản với Hiệu trưởng.

b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản

Kiểm tra về mặt pháp lý đối với các thỏa thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký;

Rà soát các quy định, quy chế của Nhà trường thông qua việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định, quy chế trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định, quy chế của Trường cho công chức, viên chức, người lao động và người học;

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công thương tổ chức;

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của Nhà trường;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng định kỳ 6 tháng, hàng năm kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp;

Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường.

e) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Trường, bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;

Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của công chức, viên chức, người lao động và người học;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy hoạt động, hợp tác quốc tế, đào tạo của Trường;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, quy định, quy chế trong hoạt động của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

f) Thực hiện chế độ báo cáo

Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học trước ngày 30/6 hàng năm; báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế theo năm học trước ngày 15/10 hàng năm;

Định kỳ hàng năm, trình Hiệu trưởng báo cáo kết quả rà soát quy định, quy chế của Trường và đề xuất phương án xử lý những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

Chủ trì xây dựng các báo cáo đột xuất liên quan đến công tác pháp chế theo yêu cầu của Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

g) Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Quy mô và năng lực hoạt động

Tổ chức, triển khai các hoạt động thanh tra, pháp chế trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường.

6. Định hướng phát triển:

Xây dựng phòng Thanh tra – Pháp chế đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới quản lý giáo dục đại học theo cơ chế tự chủ.

7. Địa chỉ liên hệ: Phòng Thanh tra – Pháp chế

+ Cơ sở Hà Nội: Nhà HA.3, số 454 Minh Khai, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 36339314

+ Cơ sở Nam Định: Nhà N.C2, cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định  

Điện thoại: 0228. 3528567

– Email: phongthanhtrapc@uneti.edu.vn

 

 

Tin tức liên quan