Phòng Tài chính kế toán

Lượt xem: 10172

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Cùng với sự phát triển và hội nhập của Nhà trường, trong những năm qua Phòng Tài chính kế toán lo toan, chắt chiu “ … Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…”. Các thế hệ cán bộ Phòng Tài chính kế toán luôn luôn phấn đấu và tự hào về những đóng góp của mình vào quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Trải qua năm tháng, vượt qua những khó khăn thử thách của thời gian, cơ sở vật chất Nhà trường ngày càng mở mang, diện mạo ngày càng khang trang, to đẹp. Sự nghiệp đào tạo phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững. Đời sống cán bộ, giáo viên và người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong những năm qua nhiều cán bộ Phòng Tài chính kế toán luôn giữ các vị trí quan trọng và trách nhiệm cao, nhiều cán bộ đã phát triển và trưởng thành từ phòng Tài chính kế toán.

2. Những thành tích đã đạt được:

Với bề dày truyền thống và những đóng góp của các thế hệ, Phòng Tài chính kế toán đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể là:

Chi bộ Tài chính kế toán liên tục đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Phòng Tài chính kế toán liên tục đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, nhiều cá nhân được cộng nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Nhiều năm liền được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hiệu trưởng Nhà trường….

3. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

SĐT

1

Th.S Trần Thị Kim Liên

Bí thư chi bộ,Trưởng phòng

Ttklien@uneti.edu.vn

 2

Th.S Đinh Viết Xuân 

Phó trưởng phòng 

dvxuan@uneti.edu.vn 

 

 3

TS. Hoàng Thị Huyền 

Phó trưởng phòng 

hthuyen@uneti.edu.vn 

 

 4

Th.S Nguyễn Thị Thủy 

Tổ trưởng CĐ CS HN 

 

 

5 CN Nguyễn Gia Dần Chuyên viên

 

6

Th.S Phạm Thị Lan Hương

Chuyên viên

 

 

7

Th.S Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

 

 

8

Th.S Lê Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

 

9

Cn Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên viên

 

 

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng

  Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tài chính – kế toán: Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn kinh phí, các nguồn thu sự nghiệp và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức công tác kế toán phù hợp với mô hình hoạt động của nhà trường và tuân thủ theo đúng quy định về công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn; quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước; căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường lập dự toán kinh phí hàng năm trình Bộ Công Thương xét duyệt;

b) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dự toán, quyết toán hàng năm; Tổ chức hoạt động và điều hành toàn bộ công tác nghiệp vụ kế toán, chủ động khai thác, sử dụng phần mềm kế toán đã được phê duyệt để thực hiện công tác hạch toán kế toán theo mô hình hoạt động của đơn vị đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính;

c) Hướng dẫn các đơn vị toàn trường lập dự toán thu – chi hàng năm để tham mưu giúp việc Hiệu trưởng mở hội nghị phân bổ nguồn tài chính hàng năm đối với các đơn vị; hướng dẫn các đơn vị sử dụng các nguồn thu và kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

d) Là đầu mối phối hợp với các đơn vị toàn trường tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng soạn thảo hệ thống văn bản quy định về chi tiêu kinh phí, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; đề xuất các biện pháp khai thác và quản lý nguồn thu, chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

đ) Giúp việc Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra, giám sát các hợp đồng kinh tế, về công tác chi phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của nhà trường;

e) Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định;

g) Phối hợp với các phòng chức năng, các trung tâm, các đơn vị có liên quan và ngân hàng đã hợp đồng với nhà trường, tổ chức triển khai thu kinh phí học phí, kinh phí đào tạo, các khoản lệ phí khác đối với người học theo quy định của nhà trường;

h) Là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị trong việc kiểm kê, thanh lý tài sản và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định chế độ quản lý tài sản, quản lý tài chính hiện hành;

i) Có nhiệm vụ tổ chức quy trình quản lý và bảo quản hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định. Phối hợp các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước, của Bộ, Ngành có liên quan;

k) Chủ trì hướng dẫn chế độ kế toán với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;

l) Phối hợp với các đơn vị theo dõi, quản lý và khai thác hiệu quả công tác sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước, tài sản được giao quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành;

m) Tư vấn, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác đấu thầu về đầu tư xây dựng cơ bản, về cung cấp dịch vụ và mua sắm tài sản, thiết bị … của nhà trường;

n) Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục thanh toán chi xây dựng cơ bản, thanh toán các hoạt động dịch vụ và tài sản, thiết bị …;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

a) Xây dựng quy chế quản lý tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính;

b) Xây dựng kế hoạch tài chính: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn;

c) Thống nhất quản lý các nguồn thu (phí lệ phí, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ) trong toàn Trường;

d) Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư;

đ) Giám sát tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Trường. Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế;

e) Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra thanh quyết toán với Nhà nước toàn bộ ngân sách do Nhà nước cấp và những nguồn vốn do các dự án tài trợ thuộc tất cả các đơn vị trong Trường;

g) Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị vật tư chung của Trường kể cả tài sản, vật tư đã phân về các đơn vị quản lý sử dụng;

h) Tham gia các Hội đồng kiểm kê, đấu thầu, thanh lý tài sản;

i) Lập các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 

6. Định hướng phát triển

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập của Nhà trường trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Phòng Tài chính kế toán quyết tâm xây dựng kế hoạch tài chính khoa học,  đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao vì sự phát triển bền vững và phù hợp với vị thế xứng đáng của Nhà trường. Tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, kiên định về lập trường, năng động, sáng tạo trong công việc. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý tài chính trên cơ sở đó thực hiện đúng chế độ chính sách và làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính của Nhà trường.

7. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tài chính kế toán

– Cơ sở Hà Nội: P302, Nhà 9 tầng, 456 Minh Khai, Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.8626892. Email: phongTCKT@uneti.edu.vn

– Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định.

Số điện thoại: 0228.3848964. Email: phongTCKT@uneti.edu.vn

 

Tin tức liên quan