Trung tâm thư viện

Lượt xem: 466

Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm, Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và quy định của nhà trường.

Chức năng

Trung tâm thư viện là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động của thư viện để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử…)

Nhiệm vụ và quyền hạn

a)Trung tâm thư viện có nhiệm vụ giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của thư viện; tổ chức điều hành toàn bộ hệ

thống thư viện trong nhà trường;

b) Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng đề án hình thành hệ thống các đầu sách, danh mục tài liệu của thư viện theo nhu cầu của nhà trường và theo quy định chung đối với thư viện; áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phục vụ; nghiên cứu xây dựng hệ thống thư viện điện tử phù hợp với yêu cầu mới;

c) Thực hiện tiếp nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, tài liệu nghiên cứu, tài liệu khoa học,các luận văn thạc sĩ, các luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình và các tài liệu khác có giá trị, các ấn phẩm được tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện của các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu …;

d) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu của thư viện;

xây dựng phương pháp quản lý và tra cứu các đầu sách phù hợp với phần mềm quản lý của nhà trường; phối hợp các đơn vị tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng, tài liệu tra cứu phục vụ giảng dạy và học tập theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện;

Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác với thư viện của các trường

trong hệ thống các trường thuộc Bộ Công Thương và các trường khác trong hệ thống giáo dục quốc dân để chia sẻ thông tin, tài liệu và nâng cao chất lượng phục vụ;

Quản lý tốt cán bộ, nhân viên của trung tâm, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

nghiệp vụ chuyên môn, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định của nhà trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

Tin tức liên quan