Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (25/03/2024 – 30/03/2024)

Lượt xem: 233

Thuật ngữ “Văn hóa học đường” xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát : Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân cách. Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc thì: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật. Trên cơ sở mục tiêu chung của ngành giáo dục, mỗi trường học có mục tiêu, nội dung văn hóa học đường của trường mình. Để làm được điều đó, mỗi nhà trường phải xem xét cụ thể hoàn cảnh, điều kiện của trường mình mà xây dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp được các thành viên trong nhà trường cùng tham gia xây dựng với những biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó phải tương hợp với một mức độ nhất định  với các giá trị truyền thống, phong tục của địa phương, cộng đồng. Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng giáo dục và sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo, cung ứng cho xã hội những người công dân tốt, một nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Từ đó mỗi nhà trường sẽ là tấm gương cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng noi theo. Thực hiện Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; tuần từ ngày 25/03/2024 – 30/03/2024 tại ba cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

 

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan