Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (19/02/2024 – 24/02/2024)

Lượt xem: 133

Từ góc nhìn quản lý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn cho rằng, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục người học trở thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm cao với đất nước, với gia đình và cộng đồng. Chỉ bằng con đường nâng cao bản lĩnh về văn hóa và sức đề kháng về văn hóa học sinh, sinh viên có được nhân cách, phẩm chất và năng lực bền vững; từ đó phấn đấu trở thành “con ngoan, trò giỏi”, thành những công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc thực hiện theo Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; tuần từ ngày 19/02/2024 – 24/02/2024 tại ba cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường” được quan tâm và diễn ra ngay sau Tết Nguyên Đán 2024, Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa học đường Sinh viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti” .

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan