Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (01/04/2024 – 06/04/2024)

Lượt xem: 185

“Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, Thầy Cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật. Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường chính là chất lượng, uy tín giáo dục và đây là yếu tố tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Sản phẩm của nhà trường là con người được giáo dục, những người công dân tốt, nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; tuần từ ngày 01/04/2024 – 06/04/2024 tại ba cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan