Đảng bộ Nhà trường triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW sáng ngày 09/5/2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị

Lượt xem: 212

Căn cứ Công văn số 735-CV/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 09/7/2024 Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự tại điểm cầu Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về phía Đảng bộ Nhà trường có: TS Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Ngọc Khương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Tại Hội nghị, sau khi xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, các đại biểu đã được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Theo đó, Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ghi nhận một số hình ảnh tại điểm cầu trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sáng ngày 09/7/2024

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

Các đại biểu tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan