Đảng bộ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem: 471

Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sáng ngày 21/4/2023, Đảng bộ Trường đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 02 điểm cầu truyền hình trực tuyến tại Hội trường tầng 3 nhà N.C1 số 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định và Hội trường nhà 3 tầng số 218 Lĩnh Nam – Hà Nội;

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp có: NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên tham dự.

Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức với nội dung về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện gồm 04 nội dung lớn: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện và một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.  

Việc học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phát triển kinh tế, xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xây dựng nền văn hóa và con người Nam Định phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội; hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phát triển kinh tế – xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra và phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Nghiêm túc quán triệt những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Đó cũng chính là phương châm hành động xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thể hiện quyết tâm xây dựng, giữ gìn, khát vọng chấn hưng, phát triển nền văn hóa của dân tộc Việt Nam.

NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan