Công đoàn

Công đoàn cơ sở Hà Nội

 

Th.S Nguyễn Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội

 Email: nntoan@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HÀ NỘI

Nhiệm kỳ 2023-2028

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Toản

Chủ tịch

 

2

Trần Trọng Thân

Phó chủ tịch
3 Hoàng Thị Huyền Ủy viên ban thường vụ

 

4

Phạm Văn Học Ủy viên ban chấp hành

 

5

Nguyễn Tiến Mạnh Ủy viên ban chấp hành

 

6

Phạm Thị Ngoan

Ủy viên ban chấp hành

 

7

Đỗ Thị Minh Hạnh Ủy viên ban chấp hành

Chủ nhiệm UBKT 

8

Giáp Văn Dương Ủy viên ban chấp hành

 

9

Nguyễn Văn Mùi

Ủy viên ban chấp hành

 

10

Hoàng Anh Tuấn Ủy viên ban chấp hành

 

11

Ngô Thị Mai Ủy viên ban chấp hành

 

.

Công đoàn cơ sở Nam Định

Th.S Vũ Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định

 Email: VttHuyen@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NAM ĐỊNH

Nhiệm kỳ 2022-2027

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Thu Huyền

Chủ tịch công đoàn

 

2

Vũ Văn Đốc

Phó chủ tịch công đoàn

 

3

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ nhiệm UBKT  

4

Đào Anh Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

5

Nguyễn Thị Thu Hường

Ủy viên Ban chấp hành

 

6

Nguyễn Thành Huân

Ủy viên Ban chấp hành

 

7

Phan Nhất Khiêm

Ủy viên Ban chấp hành

 

8

Phạm Thị Hương Giang

Ủy viên Ban chấp hành

 

9

Trần Ngọc Sơn

Ủy viên Ban chấp hành

 

10

Vũ Văn Giang

Ủy viên Ban chấp hành

 

11

Trần Thị Thanh Thúy

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên UBKT