Chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Lượt xem: 23953

Văn bản, quy định chuẩn đầu ra: 

– Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ văn bản hướng dẫn số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

– Căn cứ vào kết quả triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, kết quả nghiên cứu của các đơn vị trong toàn trường;

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo chuẩn đầu ra năm 2010.

Quyết định công bố chuẩn đầu ra (Xem chi tiết)

Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 15/05/2020 về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (Xem chi tiết)

Quyết định số 691/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 10/10/2018 về việc ban hành Quy định xây dựng và điều chỉnh đầu ra (Xem chi tiết)

Quyết định số 783/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 31/10/2018 về việc công bố chuẩn đầu ra của các ngành trình độ đại học, cao đẳng (Xem chi tiết)

Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 20/10/2018 về việc ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp” (Xem chi tiết)

Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 31/10/2018 về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ( Xem chi tiết)

Quyết định số 450/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 24/08/2018 về việc ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp” (Xem chi tiết)

Chuẩn đầu ra:

Năm 2020

Chuẩn đầu ra hệ đại học

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, viễn thông (Xem chi tiết)

8. Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Sợi Dệt (Xem chi tiết)

10. Công nghệ Dệt, may (Xem chi tiết)

11. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (Xem chi tiết)

12. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Xem chi tiết)

13. Kinh doanh thương mại (Xem chi tiết)

14. Ngôn ngữ anh (Xem chi tiết)

15. Cơ điện tử (Xem chi tiết)

Năm 2018

Chuẩn đầu ra hệ đại học

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, viễn thông (Xem chi tiết)

8. Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Sợi Dệt (Xem chi tiết)

10. Công nghệ Dệt, may (Xem chi tiết)

11. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (Xem chi tiết)

12. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Xem chi tiết)

13. Kinh doanh thương mại (Xem chi tiết)

14. Ngôn ngữ anh (Xem chi tiết)

15. Cơ điện tử (Xem chi tiết)

Chuẩn đầu ra hệ cao đẳng

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, viễn thông (Xem chi tiết)

8. Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Sợi Dệt (Xem chi tiết)

10. Công nghệ Dệt, may (Xem chi tiết)

11. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (Xem chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan