Tuyển dụng

Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 ( theo thông báo số 103/TB-ĐHKTKTCN ngày 25/2/2023)

Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 ( theo thông báo số 103/TB-ĐHKTKTCN ngày 25/2/2023)

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 103 vv tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Thông báo tiếp tục thu hồ sơ xét tiếp nhận vào làm viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo tiếp tục thu hồ sơ xét tiếp nhận vào làm viên chức giảng dạy năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận vào làm viên chức

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận vào làm viên chức

Thông báo về Lịch phỏng vấn hợp đồng LĐ tháng 08-2022

Thông báo về Lịch phỏng vấn hợp đồng LĐ tháng 08-2022

Quyết định về công nhận kết quả Tuyển dụng VC năm 2022

Quyết định về công nhận kết quả Tuyển dụng VC năm 2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức...

Thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo tuyển lao động theo hình thức hợp đồng có xác định thời hạn

thông báo tuyển lao động theo hình thức hợp
đồng có xác định thời hạn

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận viên chức giảng dạy năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận viên chức giảng dạy năm 2022