Khoa Lý luận chính trị và Pháp luật tổ chức Hội thảo “Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tư duy văn hóa mới tiến bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay”

Lượt xem: 362

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di sản tư tưởng của Người về văn hóa là một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ hiện nay. Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.

ThS. Ngô Thị Mai khai mạc Hội thảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa và tiếp nối trong các chủ trương của Đảng về văn hóa trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng hết sức coi trọng văn hóa, coi đây là một động lực mạnh mẽ trong phát triển đất nước. Như vậy, đề cao các giá trị văn hóa, tăng cường phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa quan trọng và cần thiết với mọi thế hệ người Việt Nam đặc biệt là đội ngũ thanh niên, sinh viên Việt Nam – chủ nhân tương lai của đất nước. Bồi dưỡng, đào tạo thanh niên, sinh viên Việt Nam hiểu rõ các giá trị văn hóa dân tộc, có tư duy văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu lòng yêu nước, có tinh thần tự hào dân tộc và sự tự chủ, tự lực, tự cường, có khát khao cống hiến và sáng tạo là yêu cầu quan trọng tạo nên nguồn lao động lành nghề, chất lượng cao cho đất nước. Đây chính là trọng trách của các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước nói chung, cũng là trách nhiệm của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nói riêng.

Với mong muốn sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thấm nhuần các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời có được tư duy văn hóa tiến bộ trong thời đại hội nhập trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị và Pháp luật tổ chức Hội thảo Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tư duy văn hóa mới tiến bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay” vào sáng ngày 10/5/2023.

Trong buổi Hội thảo, các vị đại biểu khách mời, giảng viên khoa Lý luận chính trị và Pháp luật cùng các em sinh viên đã lắng nghe các bài tham luận và thảo luận xoay quanh các vấn đề về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến văn hóa, chủ trương của Đảng về xây dựng môi trường văn hóa đồng bộ và các biện pháp tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức văn hóa cho sinh viên nhà trường.

Cuối buổi hội thảo, thay mặt cho các vị khách mời và toàn thể giảng viên, sinh viên, Thạc sỹ Ngô Thị Mai – Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật đã tổng kết lại các kết quả đạt được của Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường khả năng thẩm thấu và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong sinh viên.

Hình ảnh giảng viên, khách mời và các em sinh viên tham dự Hội thảo

Khoa Lý luận chính trị và Pháp luật

Tin tức liên quan