Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo 6 ngành trình độ đại học hệ chính quy của Nhà trường

Lượt xem: 574

1. Ngành Quản trị kinh doanh:

– Quyết định: 24/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

2. Ngành Kế toán:

– Quyết định: 25/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:

– Quyết định: 26/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020

4. Ngành Công nghệ Thực phẩm:

– Quyết định: 38/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

5. Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Quyết định: 39/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

– Quyết định: 40/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020

 

Tin tức liên quan