Đảng ủy Trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề đối với các Chi bộ năm 2022

Lượt xem: 796

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐU ngày 14/10/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề đối với các Chi bộ năm 2022.

Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 11/11/2022, BCH Đảng ủy Trường và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề đối với các Chi bộ năm 2022. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm:

1. Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy:

Kiểm tra Chuyên đề 1: Kết quả tổng kết công tác đảng; đánh giá, bình bầu, phân loại đảng viên, thu nộp và sử dụng đảng phí năm 2021. Việc phổ biến, xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động thi đua triển khai đại trà mô hình quản lý 5S trong phạm vi toànTrường. Việc học tập, phổ biến, quán triệt tới đảng viên các Quy định của Đảng (Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TWvề thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02- HD/UBKTTW về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02- HD/TW thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng). Việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đơn vị tham gia xây dựng quy chế quản lý Trường theo cơ chế tự chủ toàn diện.

Kiểm tra Chuyên đề 2: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt NQ Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đảng bộ Trường tới cán bộ đảng viên. Công tác dân vận; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác xây dựng đảng; công tác phát triển đảng trong sinh viên.

Kiểm tra Chuyên đề 3: Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng Nhà trường chu kỳ 2; việc tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ, ĐH các đoàn thể. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị TW6 (khóa XII) về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Giám sát Chuyên đề 1: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, quản lý đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XIII; Quy định 102-QĐ/TW nay là Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 55- QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh Nam Định công tác giáo dục đại học…

Giám sát Chuyên đề 2: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Việc triển khai các nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện đại trà mô hình quản lý 5S trong phạm vi toàn Trường. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản Nhà trường. Các hoạt động tuyên truyền, chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2022

Giám sát Chuyên đề 3: Vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, của tập thể chi ủy trong chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Việc chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Đại hội chi bộ, các tổ chức đoàn thể (CĐ, Đoàn TN, Hội Khuyến học). Việc tổng kết đánh giá các nội dung, chương trình và rút kinh nghiệm về tổ chức triển khai đại trà mô hình quản lý 5S. Việc triển khai tổng kết công tác đảng; đánh giá, bình bầu, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; thu nộp đảng phí năm 2021.

2. Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy:

Kiểm tra Chuyên đề 1: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, xây dựng và triển khai các nội dung, chương trình, phát động phong trào thi đua triển khai đại trà mô hình quản lý 5S trong phạm vi toàn Trường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Việc chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, tập trung kiểm tra chi bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đảng viên có biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đơn vị, đoàn thể tham gia xây dựng quy chế quản lý Trường theo cơ chế tự chủ toàn diện.

Kiểm tra Chuyên đề 2: Nhận thức của Đảng viên và việc lãnh đạo của Chi bộ trong học tập, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện thực hiện Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị TW6 (khóa XII) về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại đơn vị cơ sở (Phòng, Khoa, Trung tâm). Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII, XIII); Nghị quyết TW8 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội XIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên của chi bộ học tập chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của Đảng ủy khối. Việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường trong phạm vi chức trách của chi bộ.

Kiểm tra Chuyên đề 3:Kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Giám sát Chuyên đề 1: Việc lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị TW6 khóa XII tại đơn vị chính quyền, đoàn thể. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, xây dựng chương trình hành động thực hiện Quy định 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Giám sát Chuyên đề 2: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đảng bộ Trường tới cán bộ đảng viên. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên trong sinh viên và đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ.

Giám sát Chuyên đề 3: Việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; tổ chức Đại hội chi bộ, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học). Tổng kết đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện các nội dung, chương trình thực hiện đại trà mô hình quản lý 5S trong phạm vi toàn Trường.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy:

Các Chi bộ đã tổ chức triển khai các quy định, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Nam Định, ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định, của Đảng ủy trường đầy đủ tới Đảng viên của Chi bộ.

Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể

Qua kiểm tra giám sát, cơ bản các Chi bộ đã có triển khai tới Đảng viên các chuyên đề của Đảng cấp trên được thể việc trong hồ sơ lưu trữ của Chi bộ và thể hiện trong Sổ ghi Nghị quyết của Chi bộ.

Việc thực hiện chế độ thu, chi và sử dụng tài chính của các Chi bộ được thực hiện theo đúng quy định; 100% đảng viên trong các Chi bộ đã thực hiện việc đóng nộp đảng phí.

Tuy nhiên, có một số Chi bộ báo cáo còn sơ sài, chưa đúng nội dung chuyên đề kiểm tra, giám sát; việc ghi chép Sổ Nghị quyết còn chưa được đầy đủ; công tác lưu trữ hồ sơ của cấp ủy chưa bảo đảm theo quy định.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã có nhận xét, đánh giá yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường đã chỉ ra.

Một số hình ảnh kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ:   

 

Tin tức liên quan