Các thủ tục của Phòng Đào tạo:

Lượt xem: 5660

1. Đề nghị đăng ký học tập cho học kỳ phụ, học riêng trong học kỳ chính

B1: Sinh viên nộp đơn xin đăng ký học tập và bản cam kết tổ chức lớp học phần đối với những lớp có số lượng dưới 5 người tại bộ phận Một cửa

B2: Sau khi Phòng Đào tạo hoàn tất, sinh viên xem lịch học trên trang cá nhân và thông báo trên trang web: sinhvien.uneti.edu.vn

Download biểu mẫu (ĐT-SV-01/ĐT-SV-01A) tại đây

2. Đăng ký xin bảng điểm tạm thời

B1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn . Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD) đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

3. Đăng ký xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp do bị mất, hỏng

B1: Sinh viên nộp đơn đề nghị kèm bản phô tô Bằng tốt nghiệp, lệ phí tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD)  đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

Download biểu mẫu (ĐT-SV-02) tại đây

4. Đăng ký xác nhận nợ môn

B1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD)  đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

5. Đăng ký xác nhận đang chờ xét tốt nghiệp

B1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn .Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD) đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

6. Đăng ký xác nhận đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp

B1: Sinh viên nộp đơn đề nghị kèm bản phô tô Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp, lệ phí tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), Sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD) đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

Download biểu mẫu (ĐT-SV-03) tại đây

7. Đăng ký xác nhận thời khóa biểu theo học kỳ

B1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), SV mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD)  đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

8. Đăng ký xét tốt nghiệp

B1: Căn cứ theo thông báo xét tốt nghiệp đăng trên trang web: sinhvien.uneti.edu.vn , sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail. Làm giấy xác nhận nhân sự (XNNS) hoặc phiếu lý lịch tư pháp (LLTP). Giấy xác nhận nhân sự có xác nhận của UBND phường (xã) nơi đăng ký HKTT. Hoặc phiếu lý lịch tư pháp được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền (xác nhận 1 tháng tính đến thời điểm xét tốt nghiệp)

Lưu ý : Sinh viên đọc kỹ trong thông báo xét tốt nghiệp để tùy theo khóa học của mình mới cần phải nộp xác nhận nhân sự và giấy khai sinh bản sao hay không. Xác nhận trên chỉ có giá trị trong vòng 01 tháng kể từ thời điểm xét tố nghiệp

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị, giấy XNNS/phiếu LLTP, bản sao giấy khai sinh, lệ phí tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Sau khi nhà trường xét tốt nghiệp, sinh viên xem kết quả xét công nhận tốt nghiệp trong email cá nhân. Hoặc kế hoạch đến nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cũng như thời gian trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm trên trang web: sinhvien.uneti.edu.vn

Download biểu mẫu (ĐT-SV-04/ĐT-SV-04A) tại đây

9. Đăng ký xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc do bị mất, hỏng.

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail. Đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan công an gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị đã có xác nhận của cơ quan công an, kèm bản sao giấy khai sinh, bảng điểm hoặc bằng phô tô, lệ phí, tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD)  đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

Download biểu mẫu (ĐT-SV-05) tại đây

10. Đăng ký xin chỉnh sửa thông tin văn bằng, chứng chỉ

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị, lệ phí kèm  01 bản sao (công chứng) giấy khai sinh cấp lại (sau khi có quyết định cải chính), 01 bản sao (công chứng) quyết định cải chính hộ tịch, 01 bản sao (công chứng) CMTND/CCC tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD), bản chính văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, quyết định cải chính hộ tịch để đối chiếu đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa nơi mình làm thủ tục lúc ban đầu

Download biểu mẫu (ĐT-SV-06) tại đây

 11. Xin miễn chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (GDQP)

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị kèm 02 bản phô tô sao y chứng chỉ GDQP tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Sau khi Phòng Đào tạo hậu kiểm xong chứng chỉ, sinh viên sẽ nhận được Email (lần 2) thông báo kết quả.

Download biểu mẫu (MC-ĐT-07) tại đây

12. Đăng ký xin miễn chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị kèm 01 bản phô tô sao y chứng chỉ ngoại ngữ tại bộ phận Một cửa (Ngày cấp chứng chỉ không quá 24 tháng so với ngày xét tốt nghiệp). Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Sau khi Phòng Đào tạo thực hiện hậu kiểm, sinh viên sẽ nhận được Email (lần 2) thông báo kết quả và quyết định miễn tiếng anh đầu ra cho sinh viên sẽ công bố trên trang web: sinhvien.uneti.edu.vn

Download biểu mẫu (MC-ĐT-07) tại đây

13. Đề nghị chuyển điểm học phần tương đương

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail

B2: Sinh viên nộp phiếu chuyển điểm học phần tương đương tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Khi Phòng Đào tạo thực hiện chuyển điểm, sinh viên sẽ nhận được Email (lần 2) thông báo kết quả.

Download biểu mẫu (ĐT-SV-08) tại đây

14. Đề nghị chuyển điểm học phần chuyển trường (chuyển từ trường khác về)

B1: Sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail

B2: Sinh viên nộp đơn đề nghị kèm bản sao quyết định chuyển trường, bản photo quyết định tiếp nhận, bản sao bảng điểm tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Khi Phòng Đào tạo thực hiện chuyển điểm, sinh viên sẽ nhận được Email (lần 2) thông báo kết quả.

Download biểu mẫu (ĐT-SV-09) tại đây

15. Đăng ký xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp

B1: Sinh viên làm đơn theo mẫu, có xác nhận của CVHT, Khoa chuyên môn trong đơn.

B2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận Một cửa (Thời điểm làm đơn  trước khi bắt đầu xét tốt nghiệp 1 tháng theo thông báo xét tốt nghiệp của Nhà trường). Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Khi Phòng Đào tạo thực hiện hoãn xét tôt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được Email (lần 2) thông báo kết quả.

Download biểu mẫu (ĐT-SV-10) tại đây

16. Đăng ký xin cấp phát bảng điểm tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp không đúng thời gian quy định

B1: Sinh viên nộp đơn theo mẫu và lệ phí tại bộ phận Một cửa

B2: Sinh viên nhận kết quả tại phòng 105 tòa HA3 khu giảng đường, ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ( Đối với sinh viên học tại Hà Nội) và  phòng 108 nhà NA2, 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định (Đối với sinh viên học tại Nam Định) vào thứ 5 hàng tuần vào giờ hành chính (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết)

Download biểu mẫu (ĐT-SV-11) tại đây

17. Ủy quyền cho người thân đến nhận các loại giấy tờ sau khi được xét công nhận tốt nghiệp

B1: Sinh viên làm giấy ủy quyền có đầy đủ xác nhận theo mẫu

B2: Người thân mang giấy ủy quyền; CMTND/CCCD của người ủy quyền, người được ủy quyền; bản photo 2 CMTND/CCCD trên; Sổ Hộ khẩu và nhận các giấy tờ được cấp đến nhận tại phòng 105 tòa HA3 khu giảng đường, ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ( Đối với sinh viên học tại Hà Nội) và  phòng 108 nhà NA2, 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định (Đối với sinh viên học tại Nam Định) vào thứ 5 hàng tuần vào giờ hành chính (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết)

Lưu ý: Chỉ Bố mẹ, anh chị em ruột vợ hoặc chồng mới được ủy quyền đến nhận bằng, bảng điểm tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên

Download biểu mẫu (ĐT-SV-12) tại đây

18. Đăng ký xin xác minh văn bằng

B1: sinh viên/cơ quan, doanh nghiệp nộp công văn của cơ quan, doanh nghiệp kèm bản photo bảng điểm, bằng tốt nghiệp, lệ phí tại bộ phận Một cửa

B2: Việc nhận kết quả có thể trực tiếp tại bộ phận Một cửa hoặc gián tiếp qua đường bưu điện tùy theo yêu cầu của sinh viên/cơ quan, doanh nghiệp

19. Đăng ký xin học cùng lúc hai chương trình

B1: Sinh viên nộp đơn đề nghị theo mẫu tại bộ phận Một cửa. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B2: Sinh viên nhận kết quả qua email cá nhân, điện thoại và thông báo trên website nhà trường.

Download biểu mẫu (ĐT-SV-13) tại đây

Tin tức liên quan