Trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ tin học

1. Quá trình hình thành và phát triển: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1917/QĐ-BCN ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Trung tâm là […]

Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Quá trình hình thành và phát triển: Trung tâm Công nghệ sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập theo quyết định số 2082 /QĐ-BCN ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương. Sau 13 năm xây dựng và phát triển, trong những […]

Trung tâm Hợp tác quốc tế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Lịch sử hình thành và phát triển: Trung tâm Hợp tác quốc tế tiền thân là Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập theo quyết định số 25/1999/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ […]