Trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ – tin học và đào tạo liên tục

1. Quá trình hình thành và phát triển: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1917/QĐ-BCN ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Trung tâm là […]

Trung tâm Hợp tác quốc tế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Lịch sử hình thành và phát triển: Trung tâm Hợp tác quốc tế tiền thân là Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập theo quyết định số 25/1999/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ […]

Trung tâm Quản lý xây dựng và dịch vụ hỗ trợ đào tạo

1- Cơ cấu tổ chức: Ban quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ  phòng Hành chính quản trị. Cơ cấu tổ chức của đơn vị […]