Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (18/9/2023 – 23/9/2023)

Lượt xem: 773

Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, văn hóa học đường và nâng cao văn hóa học đường không phải là vấn đề gì đó cao siêu mà là những việc làm cụ thể đi liền với những nội dung, đối tượng cụ thể trong môi trường sư phạm. Do đó, từng cơ sở giáo dục, trường học phải gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng.

Để phát huy vai trò của tổ chức trong xây dựng văn hóa học đường. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống trong chương trình giáo dục, đào tạo. Thực hiện Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2023 – 2024; trong tuần từ ngày 18/9/2023 – 23/9/2023 ngay từ tuần học đầu tiên tại các cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh viên, CLB Tuyên truyền Văn hóa học đường Sinh viên cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

                                                                           Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan