Kỷ yếu hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình CVHT chuyên trách năm học 2022-2023 triển khai kế hoạch năm học 2023-2024

Lượt xem: 556

Tổng hợp bài tham luận tại hội nghị CVHT 8-2023

1. Ths.Nguyễn Như Vĩnh – BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CVHT CHUYÊN TRÁCH VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 – 2024

2. Ths.Nguyễn Trường Giang – TẬP HUẤN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

3. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Vai trò của CVHT trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ SV giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí

4. TS. Hoàng Thị Huyền – Tăng cường phối hợp giữa cố vấn học tập và phòng TCKT để TV,HTHQ cho sinh viên trong công tác thu nộp HP, các khoản thu và thanh toán

5. PGS.TS Võ Thu Hà – CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CVHT CHUYÊN TRÁCH TRONG ĐẠO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

6. TS. Trương Minh Đức – CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIÊM TRONG CÔNG TÁC CVHT CHUYÊN TRÁCH

7. Ths. Giáp Văn Dương – Vai trò của CVHT nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng

8. Ths. Đỗ Thị Tuyết – Chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ Sinh viên khi thực hiện thí điểm mô hình nhóm CVHT chuyên trách

9. Ths. Ngô Thị Mai – Vai trò của Cố vấn học tập Nhóm CVHT chuyên trách trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Sinh viên Uneti

10. SV Mai Thanh Tâm – DHTM16A2HN – Vai trò quan trọng của cố vấn học tập trong hoạt động tư vấn hỗ trợ Sinh viên các lớp năm thứ nhất

11. SV Lương Thị Ngọc Huyền – DHKT15A2CL – Nâng cao vai trò của CVHT trong đào tạo hệ thống tín chỉ và tư vấn, hỗ trợ Sinh viên trong quá trình học tập

12. Ths. Nguyễn Văn Hòa – ỨNG DỤNG CNTT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN DỮ LIỆU

Tin tức liên quan