Các ngành đào tạo đại học

  1. Công nghệ sợi, dệt
  2. Công nghệ thực phẩm
  3. Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
  4. Công nghệ may
  5. Công nghệ thông tin
  6. Công nghệ kĩ thuật cơ khí
  7. Công nghệ điện tử, truyền thông
  8. Kế toán
  9. Quản trị kinh doanh
  10. Tài chính ngân hàng

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

  1. Công nghệ sợi, dệt (gồm dệt, sợi, nhuộm)
  2. Công nghệ may
  3. Công nghệ da giầy
  4. Công nghệ thực phẩm
  5. Kế toán
  6. Quản trị kinh doanh
  7. Công nghệ thông tin
  8. Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
  9. Công nghệ kĩ thuật cơ khí
  10. Công nghệ điện tử, truyền thông
  11. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
  12. Công nghệ kĩ thuật ôtô
  13. Tài chính ngân hàng

Các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

  1. Công nghệ dệt
  2. Công nghệ may và thiết kế thời trang
  3. Công nghệ da giày
  4. Công nghệ thực phẩm
  5. Kế toán
  6. Quản trị kinh doanh
  7. Công nghệ thông tin
  8. Công nghệ kỹ thuật điện
  9. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  10. Công nghệ cơ điện tử
  11. Công nghệ kỹ thuật điện tử
  12. Công nghệ kỹ thuật ô tô
  13. Tài chính ngân hàng