Ba mươi năm đổi mới (1986 – 2016) là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Việc đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học quá trình đổi mới đất nước 30 năm qua, nhất là trong 10 năm gần đây là việc làm cần thiết cả về lý luận và thực tiễn và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị của khoa lý luận chính trị.

     Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Tổng kết lí luận và thực tiễn ba mươi năm đổi mới đất nước (1986 – 2016)” làm đề tài Hội thảo trong năm học 2016 - 2017 của Tổ Nguyên lý Mác - Lênin thuộc Khoa Lý luận Chính trị.

     Mục đích, yêu cầu hội thảo: Nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn của giảng viên Tổ Nguyên lý Mác - Lênin thuộc Khoa Lý luận Chính trị. Trong đó:

Phân tích làm rõ các thành tựu, hạn chế của 30 năm đổi mới trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, các vấn đề xã hội... lý luận và thực tiễn.

Phân tích nguyên nhân, bài học của 30 năm đổi mới trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, các vấn đề xã hội.... lý luận và thực tiễn.

Kết quả dự kiến hội thảo đạt được: Xây dựng kỷ yếu  “Tổng kết lí luận và thực tiễn ba mươi năm đổi mới đất nước (1986 – 2016)”

     Trong quá trình hội thảo, các giảng viên đã sôi nổi đóng góp ý kiến của mình xung quanh chuyên đề lớn là: “Tổng kết lí luận và thực tiễn ba mươi năm đổi mới đất nước (1986 – 2016)” . Hội thảo gồm có 8 tham luận của các giảng viên và  khách mời  rất tâm huyết với nghề, với sinh viên và nhà trường. 

      Các tham luận tập trung trình bày về quá trình thực hiệm và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào qúa trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhằm tổng kết  thực hiện 30 năm đường lối đổi mới của Đảng.

       Những nội dung được trình bày và thảo luận trong hội thảo thực sự là những cố gắng và tâm huyết của đội ngũ giảng viên của Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thuộc khoa Lý luận chính trị nhằm “Tổng kết lí luận và thực tiễn ba mươi năm đổi mới đất nước (1986 – 2016)”, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhà trường. 

      Hội thảo đã thành công tốt đẹp và hoàn thành mục tiêu đề ra là “Tổng kết lí luận và thực tiễn ba mươi năm đổi mới đất nước (1986 – 2016)” 

      Hình ảnh về buổi Hội thảo:

Hội thảo đã tiến hành vào ngày 11 tháng 5 năm 2017