DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KỲ III (2016-2017)

Cơ sở : Hà Nội - Nam Định

 

Ghi chú: những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết  . Hạn trước ngày 20 tháng 9 năm 2017

Xem danh sách tại link sau : https://drive.google.com/file/d/0B6xHuYs-OWNLWDhwZWZNNXVvSnIxRDJRdGVOeW5WNE5ZMUlR/view?usp=sharing