Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học, năm 2011, Nhà trường đã nghiệm thu:

- 91 Đề tài cấp Khoa.

- 8 đề tài cấp Trường.

- 4 đề tài cấp Bộ.

- 1 đề tài cấp Sở.

- 1 tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

- Đang thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước.

Hình ảnh hoạt động Nghiên cứu khoa học