Thông báo về việc Xuất bản và phát hành các số chuyên đề về Các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên Tạp chí Công Thương.

Tạp chí Công Thương - cơ quan thông tin, lý luận của Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại theo Quyết định 8202/QĐ-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.