Năm học 2014-2015 phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã bám sát nội dung, nhiệm vụ năm học của nhà trường,  triển khai và  thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nội dung công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác Thanh tra từng bước đi vào nề nếp; Công tác tự đánh giá được thực hiện trong năm học là kênh thông tin quan trọng giúp Nhà trường có các giải pháp trong quá trình tổ chức đào tạo và phục vụ công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

      Đ/c Trưởng phòng đã đánh giá kết quả công việc của đơn vị đã đạt được trong năm học 2014-2015 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của phòng năm học mới .

     Bên cạnh những khó khăn như phòng mới được kiện toàn, còn thiếu hụt cán bộ chuyên trách về các mảng công tác; tuổi đời trẻ hạn chế về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, song với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, phấn đấu học hỏi  không ngại khó khăn vất vả, va chạm tập thể phòng đã hoàn thành thực hiện tốt các công việc được giao. 

     Kết quả đạt được về công tác Thanh tra: 

    Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên Phòng Thanh tra - ĐBCL triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra mới được nhà trường giao sau khi kiện toàn tổ chức phòng (tháng 5/2014), song đã  đạt được nhiều kết quả:

- Tham mưu nhà trường xây chương trình, kế hoạch thanh tra năm học 2014-2015, thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ I, II, III của năm học.

- Tham gia tập huấn đầu năm học, khóa học cho các lớp sinh viên.

- Tổ chức thanh tra thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên, giáo viên và nền nếp học tập của sinh viên tại các giảng đường lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập. 

- Tổ chức, phân công cán bộ, chuyên viên thực hiện thanh tra tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I, II, III. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra với Bộ GD và ĐT; nhà trường và lưu trữ tài liệu sau thanh tra. 

   Làm tốt việc thanh tra, kiểm tra  nề nếp giảng dạy, học tập; thanh tra các kỳ thi, đảm bảo nề nếp, kỷ cương trong quá trình tổ chức đào tạo; đánh giá đúng, thực chất và công bằng kết quả học tập của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

       Kết quả đạt được về công tác ĐBCL:

       Xây dựng hệ thống văn bản trình Hiệu trưởng phê duyệt:  kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015.

      Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra về công tác giảng dạy; thực hiện nội quy lên lớp của giảng viên và sinh viên; việc tổ chức thi, chấm thi học phần.

     - Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng của sinh viên và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học về chất lượng quá trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên mỗi học kỳ và khi SV ra trường 

      Thực hiện công tác tự đánh giá, báo cáo định kỳ với Bộ GD và ĐT về công tác ĐBCL năm học; đồng thời lưu trữ đầy đủ báo cáo của nhà trường.

     Thực hiện cung cấp thông tin thường xuyên trên website các văn bản, nội dung, quy định về công tác ĐBCL giáo dục.

     Qua việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên  về chương trình đào tạo và giảng viên, đã giúp lãnh đạo nhà trường trong việc nghiên cứu các giải pháp  điều chỉnh hoạt động đào tạo, quản lý  phù hợp đáp ứng nhu cầu người học và  yêu cầu của xã hội.

    Bên cạnh kết quả đạt được phòng cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế:

     Việc thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên, liên tục; các vi phạm còn chưa phát hiện kịp thời. 

      Chưa xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể công tác tự đánh giá trong nhà trường . Việc cải tiến nâng cao chất  lượng sau khi tự đánh giá còn chậm do một số yếu tố, điều kiện về cơ sở vật chất; số lượng và trình độ đội ngũ cần có thời gian để thực hiện

      Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong năm học mới phòng xác định cần chú trọng hơn nữa việc hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của phòng để thực hiện công tác đạt hiệu quả cao hơn. Phối hợp chặt chẽ các phòng chức năng có liên quan: phòng Đào tạo, Công tác HSSV và Trung tâm Khảo thí, phòng TCCB... trong việc tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên và giảng viên trong việc chấp hành thực hiện quy chế Đào tạo, quy chế thi kết thúc học phần. Đồng thời chủ động tích cực tham mưu với nhà trường ban hành văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện công tác thanh tra và Đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

Về bình bầu thi đua năm học 2014-2015:

Đề nghị Hội đồng nhà trường xét công nhận danh hiệu năm học 2014-2015

- Tập thể lao động tiên tiến.

- 06/7 đ/c lao động tiên tiến

- 01 đ/c danh hiện CSTĐ

Đăng ký thi đua năm học 2015-2016:

- Tập thể lao động xuất sắc.

-100% cán bộ đăng ký thi đua năm học 2015-2016

-100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiến tiến

-Phấn đấu 02 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và cấp Bộ.