Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường về việc kiểm tra, rà soát hoạt động NCKH-CN cuối năm học 2015-2016 và dự kiến nhiệm vụ NCKH-CN trong năm học 2016-2017;      Để công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của Nhà trường ngày càng đảm bảo chất lượng và thực sự đi vào chiều sâu đạt kết quả cao.     Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ cuối năm học 2015-2016 như sau: Tệp đính kèm: Các Biểu mẫu NCKH 2016 (Xem chi tiết và download)  
    Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc triển khai các công việc trọng tâm cuối năm học 2014-2015; Để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2014-2015, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đăng ký, xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở của các cá nhân trong năm học 2014-2015, cụ thể như sau:
   Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong năm học 2015-2016;    Để công tác NCKH - Công nghệ của Nhà trường ngày càng đảm bảo chất lượng và thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.    Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015 như sau:   
Thông báo về việc Xuất bản và phát hành các số chuyên đề về Các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên Tạp chí Công Thương. Tạp chí Công Thương - cơ quan thông tin, lý luận của Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại theo Quyết định 8202/QĐ-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Kính gửi : Các đơn vị trong toàn trường Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2013-2014 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong năm học 2014-2015; Để công tác NCKH - Công nghệ của Nhà trường ngày càng đảm bảo chất lượng và thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác NCKH - Công nghệ cuối năm học 2013-2014 như sau:
Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học, năm 2011, Nhà trường đã nghiệm thu: - 91 Đề tài cấp Khoa. - 8 đề tài cấp Trường. - 4 đề tài cấp Bộ. - 1 đề tài cấp Sở. - 1 tiêu chuẩn kỹ năng nghề. - Đang thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước. Hình ảnh hoạt động Nghiên cứu khoa học