Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Read more: Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chi số 2476/GP-BTTT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;    Read more: Quyết định thành lập hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
THỂ LỆ GỬI BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố vàRead more: Thể lệ gửi bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ
Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 11
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 10 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 10
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 9 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 9