NHIỆM VỤ: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ và cập nhật thông tin, kiến thức mới về khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong ngành công nghiệp     

Hợp tác với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

Thường xuyên ổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng từ 1-3 tháng với số lượng từ 500 - 1000 lượt người/năm. 

CÁC TRƯỜNG VÀ VIỆN CỦA NƯỚC NGOÀI CÓ QUAN HỆ HỢP TÁC

Hợp tác với các tổ chức Association for  Overseas Technical Schoolarship(AOTS) Nhật Bản, tổ chức các khóa đào tạo trong nước, cử cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo khoa học, theo học các khóa đào tạo tại các nước trong khu vực.

Với tổ chức Japan Oversean Development Cooperation(JODC) Nhật Bản, thực hiện dự án nâng cao năng lực đào tạo của Trường (xây dựng Trung tâm đào tạo mạnh). Đầu tư trang thiết bị, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Ngoài ra còn hợp tác với Học viện công nghệ hoàng gia Thái Lan (Ragiamangala instittue of Technology - RIT), Quỹ giáo dục từ xa Thái Lan (Distance Learning Foundation); trung tâm đào tạoBildungszentrurn Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức (gGmbH)để trao đổi chuyên gia, chương trình và kinh nghiệm đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của ngành Công nghiệp.

1. 

Tổ chức AOTS

Nhật Bản

2. 

Tổ chức JODC

Nhật Bản

3.

Rajamangala institute of Technology

Vương quốc Thái Lan

4.

Bildungszentrurn Dresden gGmbH

Cộng hòa Liên bang Đức

5.

Distance Learning Foundation

Quỹ Giáo dục từ xa Thái Lan

6.

Trung tâm Đào tạo KISMEC

Malaysia